Ik wil advies

Tweede Kamer verkiezingen op komst

Wat zeggen de partijen over zonnepanelen?

Tweede Kamer verkiezingen op komst

Het is weer zo ver: op 17 maart kunnen we stemmen voor de Tweede Kamer en daarmee onze invloed uitoefenen op de toekomst van ons land. U, als geïnteresseerde persoon, wil natuurlijk weten wat de partijen allemaal van plan zijn als het gaat om zonne-energie. We zochten het voor u uit.

Hessel van den Berg
26 februari 2021

Nog een paar weken en dan kunt u weer uw democratisch recht uitoefenen. Er valt weer een boel te kiezen deze keer; maar liefst 37 partijen strijden om uw gunst! Nou heeft u hopelijk wel oog voor meer zaken dan alleen maar zonnepanelen, maar mocht u zich afvragen wat de verschillende partijen zeggen over onze favoriete vorm van energieopwekking, dan hebben we in dit artikel voor u bij elkaar gezocht wat de verkiezingsprogramma’s hierover te melden hebben.

De enigszins geïnformeerde kiezer zal niet veel verrassingen tegenkomen: er is een bepaalde groep voor de hand liggende partijen die vooral positief spreken over zonnepanelen, en een bepaalde andere groep die een intense afkeer uitstraalt naar alles wat ‘groen’ is. Een aantal partijen lijkt vooral te zijn gericht op kerncentrales (met bij één partij een merkwaardige fixatie op thorium), terwijl er ook partijen zijn voor wie de energievoorziening duidelijk ondergeschikt is aan andere onderwerpen.

Teneinde elke schijn van vooringenomenheid te vermijden,  presenteren we u de resultaten in dezelfde volgorde als waarop de partijen op het stembiljet staan. We geven ook de links naar de programma’s zodat u zelf meer informatie kunt opzoeken als u dat wilt. En tenslotte nog dit: om het allemaal nog behapbaar te maken, hebben we ons beperkt tot de 14 bekendere partijen op de lijst. Doe er uw (v)oordeel mee!

De VVD wil een “substantiële uitbreiding van het aandeel duurzame energie. Hiervoor gebruiken we de innovatiekracht van Nederland en is van belang dat er altijd voldoende energie is. Naast kernenergie, geothermie en aquathermie, geven we de voorkeur aan windenergie op zee en zonnepanelen op daken.” Wat betreft de salderingsregeling zegt het programma dat men “investeren in zonnepanelen op daken financieel aantrekkelijk wil houden na de afbouw van de salderingsregeling.” Waarbij aangetekend wordt dat “overstimulering (moet worden) voorkomen.” In het algemeen vindt de VVD dat “er naast wind- en zonne-energie ook kernenergie nodig is. Dat is CO2-neutraal en werkt ook op dagen dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Het voorkomt ook dat we het mooie Nederlandse landschap moeten opofferen aan windparken en zonneweides. Het is onverstandig als Nederland op eigen houtje hoge ambities stelt.”

De PVV is duidelijk geen grote vriend van groene energie. Er is geen ‘klimaatcrisis’ en wie het tegendeel beweert, is een ‘klimaathippie’. Hun verkiezingsprogramma zegt het als volgt: “Klimaatbeleid kost vele, vele miljarden en stort huishoudens de financiële afgrond in. Klimaatbeleid is nergens goed voor, maar perkt onze vrije manier van leven des te ingrijpender in: we worden geregeerd door klimaathippies die willen dat we onze woningen voor vele tienduizenden euro’s van het gas af halen, terwijl gas de schoonste fossiele brandstof is.. Weilanden worden opgeofferd voor zonneparken. Ons prachtige landschap wordt kapotgemaakt onder het mom van een niet-bestaande ‘klimaatcrisis’. Ook dat moet stoppen. De PVV zegt: wij laten ons niet de les lezen door wereldvreemde klimaatpredikers. Daarom maken we een einde aan de totaal geradicaliseerde klimaatgekte: de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle onzinnige maatregelen gaan onmiddellijk de prullenbak in. Alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies schaffen we direct af. Geen geld meer voor onzinnige linkse hobby’s, maar méér geld in de portemonnee van onze mensen.”

Het CDA wil de salderingsregeling (na 2021) in stand houden. Wat de energievoorziening betreft zeggen ze: “Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op zee blijft een belangrijke bron. We blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is kernenergie een serieuze optie. Samen met de energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. Bij de aanleg en bouw van grote windmolens en zonneparken worden natuur en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien, zeker zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen.”

Volgens D’66 “bestaan de energiebronnen van de toekomst voor Nederland vooral uit zonne- en windenergie, aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. Pieken en dalen vangen we op met innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen en groene waterstof.” Waar andere partijen soms nadrukkelijk de bouw van zonneweides afwijzen, zegt D’66 daarover: “Geen dak blijft onbenut voor zonnepanelen. Zelf thuis zonne-energie opwekken zal nog niet de totale energievraag dekken. Daarom geven we ruimte aan de ontwikkeling van alle vormen van schone energie. Nieuwe grootschalige zonne- en windenergieprojecten op land zijn nog steeds belangrijk om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen.”

GroenLinks zegt onder andere: “Iedereen moet eigenaar kunnen zijn van de opwekking van schone energie. Bij nieuwe publieke projecten voor windmolens en zonnepanelen ontvangen bewoners aandelen. Energiecoöperaties van bewoners en lokale ondernemers krijgen goedkope leningen, deskundig advies en hoeven te voldoen aan minder strenge regels zodat ze kunnen investeren in schone energie. Zonnepanelen en groene daken komen op de lijst verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen. De overheid geeft het goede voorbeeld door het versneld verduurzamen van het Rijksvastgoed, het klimaatneutraal opleveren van elk nieuw overheidsgebouw en het investeren in de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties, zorggebouwen en culturele instellingen. We investeren in meer capaciteit van het elektriciteitsnet.”

Bij de SP vinden ze dat de energievoorziening weer publiek moet worden, en dat duurzame energie geen luxeproduct mag zijn: “Wij zetten publieke energievoorzieningen op waarmee we zonnepanelen op zoveel mogelijk geschikte daken gaan leggen.. Zo krijgen mensen een beter huis, een lagere energierekening, zeggenschap over de energie en bedwingen we de klimaatcrisis.

De energierekening moet omlaag. Dat kan door woningen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen te voorzien.. We helpen eigenaren bij het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Het klimaatdoel wordt aangescherpt en we maken de energievoorziening weer publiek zodat we fors meer duurzame energie kunnen opwekken, onder andere met uitbreiding van windparken op zee en zonnepanelen op alle geschikte daken. We creëren groene banen in de energie, duurzame productie en het verduurzamen van woningen.”

Toch een beetje teleurstellend dat in het programma van de PvdA het woord ‘zonnepaneel’ geen één keer voorkomt. Aan de andere kant wordt wel gesteld dat de salderingsregeling moet blijven bestaan. Verder zeggen ze: “Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing. Onder andere door strikt toe te zien op de bepaling uit de Wet Milieubeheer.  Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen.” De PvdA wil ook direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales, geen nieuwe kernenergie en kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten.

Voor de Christenunie is “opwekking van zonne-energie op daken en in gevels een uitstekende vorm van meervoudig ruimtegebruik.. Daarom wordt geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw.” Ze willen alvast de daken en gevels van rijksgebouwen van zonnepanelen voorzien. Ze hebben ook een duidelijke hoeveelheid groene stroom voor ogen: “Via de regionale energiestrategieën (RES) wordt ingezet op 35 TWh productie aan windenergie en zonne-energie op land.” Wat betreft het economische plaatje voor consumenten zeggen ze: “We houden vast aan het uitgangspunt van zeven jaar terugverdientijd via terugleververgoedingen. Eventueel in combinatie met een financiële prikkel voor opslag achter de voordeur om zo bij te dragen aan lagere benodigde investeringen in netcapaciteit.” En tenslotte blijven boerenbedrijven natuurlijk niet onvermeld: “Zonne- en windenergie krijgen een plek in het businessmodel op het boerenerf”

Wat de Partij voor de Dieren betreft, worden “zonnepanelen op gebouwen de norm. Alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Er komen geen zonneparken in de natuur en in principe ook niet op landbouwgrond.” Voor dat laatste punt wordt wel een uitzondering gemaakt als het gaat om landbouwgrond bij vliegvelden: “Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar komen weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn.” En tenslotte wil de PvdD dat “de PostCodeRoosregeling, de regeling die 15 jaar lang vrijstelling geeft van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken, wordt uitgebreid.”

Net als de PvdA noemt ook 50Plus zonnepanelen niet expliciet in het programma, en treedt niet in al te veel details over de energie-opwekking. De partij zegt “de wereld leefbaar te willen houden voor huidige en toekomstige generaties. 50PLUS staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.”

De toon bij de SGP is er vooral één van voorzichtigheid. Zoals ze het zelf zeggen: “Wie denkt: grote stappen, snel thuis, vergist zich.” De SGP lijkt vooral aandacht te willen voor eventuele kwalijke gevolgen van tevéél zonnepanelen, bijvoorbeeld als het gaat over recycling: “Recycling van zonnepanelen verdient veel meer aandacht. De groei van de vraag naar schaarse metalen voor de energietransitie overstijgt de groei van de winning, een achilleshiel voor een goede transitie. Hier moeten in Europees verband afspraken over gemaakt worden. Via regelgeving moet de recycling van zonnepanelen gestimuleerd worden.” Verder willen ze dat er, “om de energie-aanvoer betrouwbaar en betaalbaar te houden” ook ingezet moet worden op “andere mogelijkheden. Constante stroombronnen verdienen zo nodig een subsidievoordeel boven fluctuerende stroombronnen dan wel een capaciteitsvergoeding.” En àls ze er al moeten komen, dan “horen zonnepanelen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond.”

DENK windt er geen doekjes om: “alle kern- en kolencentrales moeten dicht. De smerigste als eerste.” Volgens DENK kunnen we dit opvangen met gas, maar zaak blijft een vlotte en verantwoorde overgang op groen: “Hierbij sluiten wij geen bronnen uit, maar zon en wind hebben de voorkeur. We leggen concrete doelstellingen vast: minstens 40% schone energie in 2030 en 100% in 2050. We zetten in op energiebesparing, door geld uit te trekken om zoveel mogelijk woningen energieneutraal te maken.”

Bij het Forum voor Democratie zijn ze de fossiele brandstoffen nog altijd zeer dankbaar, omdat “de kwaliteit van het leven en de levensverwachting enorm zijn toegenomen in de afgelopen 150 jaar en dat we dat te danken hebben aan de zogeheten ‘fossiele’ brandstoffen”. Ze willen liever hun (nou ja, ons) geld besteden aan kerncentrales dan aan zonnepanelen. Plannen om woningen van het aardgas te halen, zijn volgens het FvD “ridicuul”. Zij vinden dat de overheid “huiseigenaren niet mag dwingen zonnepanelen op hun dak te zetten”, en dat we moeten “stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.”

Ze zeggen verder : “Het energieverbruik zal de komende jaren nog flink toenemen. Zon, wind en biomassa kunnen nooit in onze behoefte voorzien. Ondanks enorme uitgaven aan zon en wind, voorzien zij slechts in 1% van onze energiebehoefte (noot van de redactie: het correcte cijfer over 2020 ligt eerder rond 4 à 5% voor zon en wind, 11% inclusief biomassa (bron: energieopwek.nl)). Bovendien verpesten windturbines en graslanden vol zonnepanelen ons mooie Nederlandse landschap. Kernenergie daarentegen is een schone, betrouwbare en zeer veilige techniek. FVD wil ook inzetten op onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren. Dit is ook een vorm van kernenergie waarbij thorium als brandstof wordt gebruikt.”

Als laatste partij komen we aan bij Bij1, hoewel we nog niet eens op de helft zijn van alle deelnemende partijen. Onze excuses aan degenen van wie we de favoriete partij niet hebben genoemd! Hopelijk vindt u op de website van de desbetreffende partij de informatie die u zoekt.

Bij1 heeft helaas niet veel te zeggen dat expliciet over zonnepanelen gaat, maar zij zeggen wel dit: “Er wordt fors geïnvesteerd in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven, zodat alle kolencentrales zo snel mogelijk kunnen worden gesloten.”

We hopen dat dit beperkte overzicht u heeft geholpen bij uw keuze voor 17 maart, maar meer nog dan dat hopen we vooral dat u gaat stemmen. Want door te stemmen geven we samen vorm aan een (hopelijk) betere toekomst voor allemaal!

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend advies aan
Advies aanvragen

Gerelateerd nieuws

Nieuws berichten
2024-02-13
Op 13 februari heeft de Eerste Kamer uiteindelijk toch níet ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. Dat is een voordeel voor wie zonnepanelen heeft, maar tegelijk een nadeel voor de toekomst: echte oplossingen worden op de lange baan geschoven.

lees meer ›
2024-01-10
Volgens voorlopige cijfers gebaseerd op de data van energieopwek.nl zou de bijdrage van hernieuwbare bronnen aan de Nederlandse stroomproductie in het afgelopen jaar uitkomen op 50%! Vooral wind en zon droegen hieraan bij, met respectievelijk 25 en 17,6%.

lees meer ›
2023-11-09
Zonnepanelen zijn de afgelopen tijd minder populair geworden, maar waarom eigenlijk? Er zijn geruchten dat zonnepanelen minder rendabel zouden zijn, maar klopt dat wel? In een uitzending van EenVandaag geeft onze directeur David zijn visie hierop. In onderstaande interview vertelt hij waarom dit onderwerp genuanceerder is dan het soms lijkt.

lees meer ›